FANDOM


{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 90%" cellspacing="2" 
| style="font-size: 110%;" align="center" colspan="2" | '''Họ Tên''' 
|- 
| style="font-size: 110%;" align="center" colspan="2" | '''({{{unicode|Hán tự}}})<br><small>''(Việt ngữ)''</small>''' 
|- 
| style="font-size: 90%;" align="center" colspan="2" | [[Image:Họ_Tên.png|thumb|250px]]<br>{{{caption|}}} 
|- 
! Truyện, Chương 
| ''truyện, chương xuất hiện'' 
|- 
| style="font-size: 110%;" align="center" colspan="2" | '''Lý lịch''' 
|- 
! Giới 
| Nam/Nữ 
|- 
! Biệt danh 
| Biệt danh (hán tự) 
|- 
! Tên khác 
| Tên khác (hán tự) 
|- 
! Sinh niên 
| [[Đại hiệu]].[[Đại hiệu.Niên số|Niên số]] 
|- 
! Sinh nhật 
| ngày nhật số tháng nguyệt số 
|- 
! Gia đình, <br>Họ hàng 
| 
* [[Họ Tên]], gia đình/họ hàng 
|- 
! Quốc tịch 
| [[Quốc tịch]] 
|- 
! Dân tộc 
| [[Dân tộc]] 
|- 
! Nghề nghiệp 
| nghề nghiệp 
|- 
! Chức vụ trong quân đội 
| Chức vụ (soái/tướng/tá/uý/sỹ/binh), quân đội 
|- 
! Tước hiệu 
| Tước hiệu (vương/công/hầu/bá/tử/nam/hiệp), vùng đất 
|} 
==Lý lịch== 
==Cuộc đời== 
===Quan hệ=== 
===Cuộc sống quân phiệt=== 
==Kỹ năng==