FANDOM


ABW (エービュー Êbyû hoặc エービーダブルヴィー Êbîdaburuvî), ghi tắt từ cụm After Big War (アフター・ビッグ・ウアー Afutâ Biggu Uâ[1]) là Đại hiệu dùng trên văn bản để đề cập đến những năm sau cuộc đại chiến Trevia.

Thời đại After Big WarEdit

Là thời đại thứ 3 của thế giới Daisansekai, sân khấu cho toàn bộ các truyện trong series Daisansekai: Kitrupa's World. Bắt đầu từ năm ABW.01, tức sau 1 năm từ cuộc đại chiến Trevia (kết thúc năm ALD.3046).

Có 2 luồng suy nghĩ trong nền khoa học của Daisansekai lúc đó:

  • Một là, cuộc đại chiến quy mô đa quốc gia như "đại chiến Trevia" cũng chỉ là một cuộc chiến tranh, không đóng dấu cho sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như biến chuyển quốc tế. Do đó, không cần thiết dùng một đại hiệu mới cho sự kiện này.
  • Hai là, cuộc đại chiến lần này đã dẫn đến biến chuyển lớn về các dân tộc ở vùng Trevia cũng như các nước tham chiến. Điển hình là sự thay đổi thành phần dân tộc trong đất nước Uchiwa và những cuộc di dân lớn ở các nước Aero. Do đó cần một đại hiệu mới cho thời đại mới.

Ngày 12 tháng 9 năm ALD.3047, Liên Hiệp Quốc quyết định sử dụng ký hiệu "ABW" trên văn bản chính thức về khoa học, địa chất và lịch sử. Từ đó, năm ALD.3046 được đổi thành năm ABW.00, ALD.3047 thành ABW.01, và một thời đại mới đã bắt đầu.

Chú ýEdit

  1. "After Big War" nghĩa là "Sau cuộc đại chiến"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.